skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Replication Data for: The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Replication Data for: The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)
  • Tác giả: Cesar Zucco Jr.
  • Brazilian Political Science Review
  • Mô tả: Replication Data for: "The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2000-2014)" as published in BPSR, vol. 9, nº 1, 2015....
  • Nơi xuất bản: Harvard Dataverse
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số nhận dạng: DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...