skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Framework for Digital Forensics and Investigations: The Goal-Driven Approach

Islam, Shareeful ; Aziz, Benjamin ; Blackwell, Clive

International Journal of Digital Crime and Forensics (IJDCF), 2013, Vol.5(2), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-6210 ; DOI: 10.4018/jdcf.2013040101

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...