skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Standards as an Enabler for Next Generation Networks

Dickerson, K R

BT Technology Journal, 04/2004, Vol.22(2), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000033469.84056.9f

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...