skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnic Exclusion and Mobilization: The Kurdish Conflict in Turkey

Tezcür, Güneş Murat ; Gurses, Mehmet

Comparative Politics, 01/01/2017, Vol.49(2), pp.213-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4159 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5129/001041517820201378

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...