skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 2009, Vol.63(211) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0716-2790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902009000100012

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social
  • Tác giả: Vera Rivera, Santiago
  • Là 1 phần của: Revista musical chilena, 2009, Vol.63(211)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 0716-2790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902009000100012

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...