skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ENVIRONMENT QUALITY OF LIAODONG BAY AND POLLUTION EVOLUTION OF HEAVY METALS: ENVIRONMENT QUALITY OF LIAODONG BAY AND POLLUTION EVOLUTION OF HEAVY METALS

Zhang, Xianrong ; Zhang, Yong ; Ye, Qing ; Fan, Dejiang ; Bi, Shipu ; Wang, Liang ; Zhang, Xilin ; Kong, Xianghuai

Marine Geology & Quaternary Geology, 04/28/2012, Vol.32(2), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-1492 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1140.2012.02021

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...