skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptions and Reactions with Regard to Pneumonic Plague

Rubin, G. James ; Amlôt, Richard ; Rogers, M. Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging Infectious Diseases, 01/2010, Vol.16(1), pp.120-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; E-ISSN: 1080-6059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3201/eid1601.081604

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...