skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.

Leventman, Seymour ; Light, Ivan H.

Contemporary Sociology, 05/1973, Vol.2(3), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2064205

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks.
  • Tác giả: Leventman, Seymour ; Light, Ivan H.
  • Chủ đề: Sociology & Social History
  • Là 1 phần của: Contemporary Sociology, 05/1973, Vol.2(3), p.318
  • Số nhận dạng: ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2064205

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...