skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Zucco Jr., Cesar

Brazilian Political Science Review, 04/2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1981-38212014000200006

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...