skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Residential Exposure to Pesticide During Childhood and Childhood Cancers: A Meta-Analysis

Chen, M. ; Chang, C.-H. ; Tao, L. ; Lu, C.

PEDIATRICS, 10/01/2015, Vol.136(4), pp.719-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-0006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...