skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena

Mirošević, Lena ; Borzić, Marin

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 2014, Vol.44(37), pp.187-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0351-1944 ; E-ISSN: 1848-9540

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...