skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immobilized Pool of NCAM180 in the Postsynaptic Membrane Is Homeostatically Replenished by the Flux of NCAM180 from Extrasynaptic Regions

Leshchyns'Ka, I. ; Tanaka, M. M. ; Schachner, M. ; Sytnyk, V.

Journal of Biological Chemistry, 07/01/2011, Vol.286(26), pp.23397-23406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.252098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...