skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, 03/2011, Vol.57(3), pp.458-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1100.1287

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context
  • Tác giả: Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine
  • Là 1 phần của: Management Science, 03/2011, Vol.57(3), pp.458-470
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1100.1287

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...