skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial Distribution of Employment in Hermosillo, 1999–2004

Rodríguez-Gámez, Liz ; Dallerba, Sandy

Urban Studies, 12/2012, Vol.49(16), pp.3663-3678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0042098012448552

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Spatial Distribution of Employment in Hermosillo, 1999–2004
  • Tác giả: Rodríguez-Gámez, Liz ; Dallerba, Sandy
  • Là 1 phần của: Urban Studies, 12/2012, Vol.49(16), pp.3663-3678
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0042098012448552

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...