skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing rumination in response to illness: the development and validation of the Multidimensional Rumination In Illness Scale (MRIS).(Report)

Soo, H. ; Sherman, K. A. ; Kangas, M.

Journal of Behavioral Medicine, August, 2014, Vol.37(4), p.793(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7715 ; DOI: 10.1007/s10865-013-9531-8

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...