skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract P6-09-05: Women's perceptions of lymphedema risk management: Psychological factors do matter

Sherman, Ka ; Roussi, P ; Miller, SM

Cancer Research, 12/15/2012, Vol.72(24 Supplement), pp.P6-09-05-P6-09-05 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS12-P6-09-05

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Abstract P6-09-05: Women's perceptions of lymphedema risk management: Psychological factors do matter
  • Tác giả: Sherman, Ka ; Roussi, P ; Miller, SM
  • Là 1 phần của: Cancer Research, 12/15/2012, Vol.72(24 Supplement), pp.P6-09-05-P6-09-05
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS12-P6-09-05

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...