skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract P4-17-04: BRECONDA : Development and acceptability of an interactive decisional support tool for women considering breast reconstruction

Sherman, Ka ; Harcourt, D ; Lam, T ; Boyages, J

Cancer Research, 12/15/2012, Vol.72(24 Supplement), pp.P4-17-04-P4-17-04 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS12-P4-17-04

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...