skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors associated with romantic relationship formation difficulties in women with breast cancer.(Report)

Shaw, L.-K. ; Sherman, K.A. ; Fitness, J. ; Elder, E.

Psycho-Oncology, 2018, Vol.27(4), p.1270(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-9249 ; DOI: 10.1002/pon.4666

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...