skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Partial ablation of leptin signaling in mouse pancreatic  -cells does not alter either glucose or lipid homeostasis

Tuduri, E. ; Denroche, H. C. ; Kara, J. A. ; Asadi, A. ; Fox, J. K. ; Kieffer, T. J.

AJP: Endocrinology and Metabolism, 04/01/2014, Vol.306(7), pp.E748-E755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-1849 ; E-ISSN: 1522-1555 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00681.2013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...