skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis

Werb, D. ; Mills, E. J. ; Debeck, K. ; Kerr, T. ; Montaner, J. S. G. ; Wood, E.

Journal of Epidemiology & Community Health, 10/01/2011, Vol.65(10), pp.834-840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jech.2010.125195

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...