skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Circadian variations and melatonin in the acute myocardial infarction: still a forgotten extracardiac factor

Dominguez-Rodriguez, A. ; Abreu-Gonzalez, P.

Heart, 11/15/2011, Vol.97(22), pp.1895-1895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2011-300596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...