skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

O-35 Is there connection between food intolerance and sports performance in elite athletes?

Kostic-Vucicevic, Marija ; Marinkovic, Danica ; Dikic, Nenad ; Stojmenovic, Tamara ; Andjelkovic, Marija ; Nikolic, Ivan ; Vukasinovic-Vesic, Milica ; Malic, Tatjana

British Journal of Sports Medicine, 11/2016, Vol.50(Suppl 1), pp.A20.1-A20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3674 ; E-ISSN: 1473-0480 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-097120.35

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...