skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han, L. L. ; Mcdougal, L. K. ; Gorwitz, R. J. ; Mayer, K. H. ; Patel, J. B. ; Sennott, J. M. ; Fontana, J. L.

Journal of Clinical Microbiology, 04/01/2007, Vol.45(4), pp.1350-1352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.02274-06

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...