skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cell Wall Amidase AmiC1 Is Required for Cellular Communication and Heterocyst Development in the Cyanobacterium Anabaena PCC 7120 but Not for Filament Integrity

Berendt, S. ; Lehner, J. ; Zhang, Y. V. ; Rasse, T. M. ; Forchhammer, K. ; Maldener, I.

Journal of Bacteriology, 10/01/2012, Vol.194(19), pp.5218-5227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.00912-12

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...