skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interconversion Between Intestinal Stem Cell Populations in Distinct Niches

Takeda, N. ; Jain, R. ; Leboeuf, M. R. ; Wang, Q. ; Lu, M. M. ; Epstein, J. A.

Science, 12/09/2011, Vol.334(6061), pp.1420-1424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1213214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...