skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A nitrogen functionalized carbon nanotube cathode for highly efficient electrocatalytic generation of H2O2 in Electro-Fenton system

Zhang, X ; Fu, J ; Zhang, Y ; Lei, L

Separation and Purification Technology, 11/20/2008, Vol.64(1), pp.116-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13835866 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2008.07.020

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...