skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robust Control of Magnetic Levitation Systems Considering Disturbance Force by LSM Propulsion Systems

Kim, Chang-Hyun

IEEE Transactions on Magnetics, 11/2017, Vol.53(11), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9464 ; E-ISSN: 1941-0069 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2017.2728810

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...