skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Chua, Alton ; Sian Lee, Chei ; Razikin, Khasfariyati

Online Information Review, 06/19/2009, Vol.33(3), pp.568-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...