skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2

Prakapenka, Vitali B. ; Dubrovinsky, Leonid S. ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Dmitriev, V. ; Weber, H.-P. ; Le Bihan, T.

Physical Review B, 4/2003, Vol.67(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.132101

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...