skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis

Webster, K.E. ; Kennedy, S.H. ; Becker, C.M.

Human Reproduction, 3/2013, 03/01/2013, Vol.28(3), pp.651-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des454

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis
  • Tác giả: Webster, K.E. ; Kennedy, S.H. ; Becker, C.M.
  • Là 1 phần của: Human Reproduction, 3/2013, 03/01/2013, Vol.28(3), pp.651-657
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des454
  • Trích dẫn: Cited by:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...