skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Melatonin Is Able to Reduce the Apoptotic Liver Changes Induced by Aging Via Inhibition of the Intrinsic Pathway of Apoptosis

Molpeceres, V. ; Mauriz, J. L. ; Garcia-Mediavilla, M. V. ; Gonzalez, P. ; Barrio, J. P. ; Gonzalez-Gallego, J.

The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 07/01/2007, Vol.62(7), pp.687-695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-5006 ; E-ISSN: 1758-535X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/gerona/62.7.687

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...