skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice

Weir, David

Modern Philology, 05/2000, Vol.97(4), pp.626-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232 ; E-ISSN: 1545-6951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/492905

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...