skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.

Gorenburg, Dmitry

Nationalities Papers, 11/2009, Vol.37(6), pp.953-954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.
  • Tác giả: Gorenburg, Dmitry
  • Chủ đề: Russia ; Blum, Douglas W ; Book Reviews ; Nonfiction ; Globalization ; Social Change ; Social Identity ; Defense Industry
  • Là 1 phần của: Nationalities Papers, 11/2009, Vol.37(6), pp.953-954
  • Mô tả: Gorenburg reviews Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change edited by Douglas W. Blum.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905990903246922

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...