skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain

Ostby, Y. ; Walhovd, K. B. ; Tamnes, C. K. ; Grydeland, H. ; Westlye, L. T. ; Fjell, A. M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/16/2012, Vol.109(42), pp.16800-16804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1210627109

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...