skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular bases of cyclodextrin adapter interactions with engineered protein nanopores

Banerjee, A. ; Mikhailova, E. ; Cheley, S. ; Gu, L.-Q. ; Montoya, M. ; Nagaoka, Y. ; Gouaux, E. ; Bayley, H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/04/2010, Vol.107(18), pp.8165-8170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0914229107

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...