skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New technologies for developing second generation retinal prostheses

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab Animal, 3/2018, Vol.47(3), pp.71-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355 ; E-ISSN: 1548-4475 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    New technologies for developing second generation retinal prostheses
  • Tác giả: Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo
  • Là 1 phần của: Lab Animal, 3/2018, Vol.47(3), pp.71-75
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0093-7355 ; E-ISSN: 1548-4475 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41684-018-0003-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...