skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cultural Preservation and Liberal Values: A Reply to William James Booth

Patten, Alan

American Political Science Review, 11/2013, Vol.107(4), pp.875-882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055413000506

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Cultural Preservation and Liberal Values: A Reply to William James Booth
  • Tác giả: Patten, Alan
  • Là 1 phần của: American Political Science Review, 11/2013, Vol.107(4), pp.875-882
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055413000506

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...