skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The mTOR-Regulated Phosphoproteome Reveals a Mechanism of mTORC1-Mediated Inhibition of Growth Factor Signaling

Hsu, P. P. ; Kang, S. A. ; Rameseder, J. ; Zhang, Y. ; Ottina, K. A. ; Lim, D. ; Peterson, T. R. ; Choi, Y. ; Gray, N. S. ; Yaffe, M. B. ; Marto, J. A. ; Sabatini, D. M.

Science, 06/10/2011, Vol.332(6035), pp.1317-1322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1199498

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...