skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biodegradation of high-molecular weight PAHs by Rhodococcus wratislaviensis strain 9: Overexpression of amidohydrolase induced by pyrene and BaP

Subashchandrabose, Suresh R. ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Science of The Total Environment, 02/2019, Vol.651, P1, pp.813-821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.192

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...