skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Observation of the ankle and evidence for a high-energy break in the cosmic ray spectrum

Abbasi, R.U. ; Abu-Zayyad, T. ; Amman, J.F. ; Archbold, G. ; Atkins, R. ; Bellido, J.A. ; Belov, K. ; Belz, J.W. ; Ben Zvi, S.Y. ; Bergman, D.R. ; Burt, G.W. ; Cao, Z. ; Clay, R.W. ; Connolly, B.C. ; Deng, W. ; Dawson, B.R. ; Fedorova, Y. ; Findlay, J. ; Finley, C.B. ; Hanlon, W.F. ; Hoffman, C.M. ; Hughes, G.A. ; Holzscheiter, M.H. ; Hüntemeyer, P. ; Jui, C.C.H. ; Kim, K. ; Kirn, M.A. ; Loh, E.G. ; Maestas, M.M. ; Manago, N. ; Marek, L.J. ; Martens, K. ; Matthews, J.A.J. ; Matthews, J.N. ; O'Neill, A. ; Painter, C.A. ; Perera, L. ; Reil, K. ; Riehle, R. ; Roberts, M. ; Sasaki, M. ; Schnetzer, S.R. ; Simpson, K.M. ; Sinnis, G. ; Smith, J.D. ; Snow, R. ; Sokolsky, P. ; Song, C. ; Springer, R.W. ; Stokes, B.T. ; Thomas, J.R. ; Thomas, S.B. ; Thomson, G.B. ; Tupa, D. ; Westerhoff, S. ; Wiencke, L.R. ; Zech, A.

Physics Letters B, 07/2005, Vol.619(3-4), pp.271-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03702693 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2005.05.064

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...