skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H. ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 07/2011, Vol.57(2), pp.378-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...