skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Hijazi, Ziyad M. ; Ruiz, Carlos E. ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S. ; Bacha, Emile A. ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E. ; Dean, Larry S. ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J. ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R. ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L.

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 05/2015, Vol.149(5), pp.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.02.058

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...