skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When reduced working time harms the environment: A panel threshold analysis for EU-15, 1970–2010

Shao, Qinglong ; Shen, Shiran

Journal of Cleaner Production, 03/2017, Vol.147, C, pp.319-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09596526 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.115

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...