skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Alternative to W3C Task Model for Post-WIMP

Teruel, Miguel A. ; Rodríguez Cobo, Arturo Carlos ; Montero Simarro, Francisco ; López Jaquero, Victor Manuel ; Navarro Martínez, Elena ; González López, Pascual

Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence. Sensing, Processing, and Using Environmental Information, 2015-01-01, ISBN 978-3-319-26400-4, pag. 308, 2015, p.308

ISBN: 978-3-319-26400-4

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...