skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An empirical evaluation of user interfaces for a mobile video game

Browne, Kevin ; Anand, Christopher

Entertainment Computing, 2012, Vol.3(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9521 ; DOI: 10.1016/j.entcom.2011.06.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...