skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.

Koelmeyer, L.A. ; Kastanias, K. ; Sedger, L.M. ; Lam, T.C. ; Ngo, Q.D. ; Heydon-White, A. ; Sherman, K.A. ; Winch, C. ; Magnussen, J.S. ; Munnoch, A. ; Mackie, H. ; Boyages, J.

The Breast, 06/2015, Vol.24(3), p.302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09609776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.02.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.
  • Tác giả: Koelmeyer, L.A. ; Kastanias, K. ; Sedger, L.M. ; Lam, T.C. ; Ngo, Q.D. ; Heydon-White, A. ; Sherman, K.A. ; Winch, C. ; Magnussen, J.S. ; Munnoch, A. ; Mackie, H. ; Boyages, J.
  • Chủ đề: Plastic Surgery
  • Là 1 phần của: The Breast, 06/2015, Vol.24(3), p.302
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.02.005 Byline: L.A. Koelmeyer, K. Kastanias, L.M. Sedger, T.C. Lam, Q.D. Ngo, A. Heydon-White, K.A. Sherman, C. Winch, J.S. Magnussen, A. Munnoch, H. Mackie, J. Boyages Author Affiliation: (a) Macquarie University Cancer Institute, Macquarie University, Australia (b) Macquarie University Hospital, Macquarie University, Australia (c) The Clinic Physiotherapy, Macquarie University Hospital, Macquarie University, Australia (d) Department of Psychology, Macquarie University, Australia (e) Macquarie Medical Imaging, Macquarie University Hospital, Macquarie University, Australia (f) Department of Plastic Surgery, Ninewells Hospital, Dundee, United Kingdom
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 09609776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.02.005

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...