skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi, Xiang ; Zhang, Xiaolei ; Chen, Guangcai ; Chen, Yitai ; Wang, Ling ; Shan, Xiaoquan

Journal of Environmental Sciences, 2/2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60402-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...