skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new superconducting series Cu0.5B0.5SrBaR0.6Ca0.4Cu2O7

Che, G.C. ; Liu, G.D. ; Wu, F. ; Chen, H. ; Jia, S.L. ; Dong, C. ; Zhao, Z.X.

Physica C: Superconductivity, 11/2000, Vol.341-348, P1, pp.391-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09214534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4534(00)00519-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...