skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aid workers warn of North Korea's forgotten health crisis

Mccurry, Justin

The Lancet, 06/2005, Vol.365(9476), pp.1997-1998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66680-9

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Aid workers warn of North Korea's forgotten health crisis
  • Tác giả: Mccurry, Justin
  • Là 1 phần của: The Lancet, 06/2005, Vol.365(9476), pp.1997-1998
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66680-9

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...