skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I179 THE INTERGROWTH-21ST PROJECT: DESIGN, STANDARDISATION AND QUALITY CONTROL STRATEGIES

Kennedy, S.H. ; Altman, D.G. ; Purwar, M. ; Noble, J.A. ; Chamberlain, P. ; Knight, H.E. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F.C. ; Lambert, A. ; Papageorghiou, A.T. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y.A. ; Bertino, E. ; Gravett, M.G. ; Bhutta, Z.A. ; Villar, J.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 10/2012, Vol.119, supplement S3, pp.S205-S205 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7292(12)60209-4

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...